Selectieprocedure Dudoc-Alfa 2021

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee zeven promotieprojecten gestart kunnen worden op 1 september 2021. Deze ronde staat open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfa-vakken. Concreet gaat het hier om de didactiek van de schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.


Het Dudoc-Alfa programma

Lees hier uitgebreide informatie over het Dudoc-Alfa programma.


Voorwaarden

Bij de selectie van onderzoeksvoorstellen geldt als uitdrukkelijk aandachtspunt de bruikbaarheid van het onderzoek voor (de vernieuwing van) het onderwijs binnen het VO. Het te verrichten onderzoek moet, naast een wetenschappelijk, ook een duidelijk toepassingsgericht karakter hebben. Het programma beoogt de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Als u in aanmerking wilt komen voor een van de beschikbare beurzen, kunt u een aanvraag indienen op een van de onderzoeksthema’s.

Een van de voorwaarden is dat u een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft en op het moment van het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst bent bij een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aanvragers die in aanmerking komen, zijn voor minimaal de helft van hun aanstellingsomvang belast met lesgebonden taken en zijn pedagogisch-didactisch verantwoordelijk voor het onderwijs. Bent u al gestart met een promotieonderzoek, dan kunt u ook reageren. Aanvragers kunnen zijn: eerstegraads bevoegde leraren uit het voortgezet onderwijs.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als vooraf ook een intentieverklaring is ingediend.

Aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd als zij een in beginsel akkoord verklaring hebben van een beoogd promotor aan één van de volgende instellingen: Open Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht of Vrije Universiteit. Promotiebegeleiding vanuit twee instellingen behoort zeker tot de mogelijkheden. De tweede promotor/begeleider kan eventueel verbonden zijn aan een andere instelling van Hoger Onderwijs dan de 8 hierboven genoemde universiteiten.

Vóór het indienen van de intentieverklaring moet u reeds contact hebben gehad met de beoogd promotor, en uw beknopte voorstel met hem/haar afgestemd hebben.


Subsidie

Met een gehonoreerde aanvraag kan een kandidaat gedurende vier jaar voor maximaal 0,6 fte vrijgesteld worden van het geven van onderwijs tot een maximum van 46.800 euro per jaar. De daadwerkelijke vervangingssubsidie wordt vastgesteld op basis van een standaardbedrag, gebaseerd op 0,6 van het gemiddelde salaris bij een fulltime aanstelling. Om de opgedane ervaring ook direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk, dient de aanvrager het niet-vrijgestelde deel van het contract voor minimaal de helft te besteden aan lesgebonden taken. Indien een aanvrager bijvoorbeeld een contract heeft van 0,8 fte, dan bedraagt de vrijstelling 0,6 fte. Van de resterende 0,2 fte dient minimaal de helft, dus 0,1 fte, aan lesgebonden taken besteed te worden. Bij een voltijd aanstelling zou dit minimaal 0,2 zijn.

Deze vervangingssubsidie wordt halfjaarlijks uitgekeerd aan de instelling waar de promovendus/a werkzaam is. De instelling gebruikt de gelden om een vervanger aan te stellen voor de onderwijstaken die hun medewerker vanwege het promotieproject gedurende 4 jaar niet kan uitvoeren. Bij de aanvraag die op 29 maart binnen moet zijn, moet daarom ook een werkgeversverklaring ingediend worden. Daarin verklaart de werkgever bereid te zijn om gedurende 4 jaar een studieverlof aan betreffende werknemer te verlenen, en dat hij/zij een dienstverband heeft voor onbepaalde tijd.

Er is per promotieplaats per jaar 3.350 euro beschikbaar voor dekking van materiële kosten en scholing. Deze subsidie wordt halfjaarlijks uitgekeerd aan de universiteit/onderzoeksschool waar de promovendus/a het onderzoek uitvoert.

Daarnaast zijn er scholings- en intervisieactiviteiten van het Dudoc-Alfa programma zelf, die centraal worden gefinancierd.


Evaluatie

Elk jaar vindt er een evaluatie plaats van de voortgang van het promotieproject. Deze evaluatie is erop gericht om te besluiten of verlenging van de subsidie gerechtvaardigd is. Bepalend hierbij is of de promotie vanuit wetenschappelijk oogpunt wenselijk en haalbaar is, en of zowel de promovendus/a als de promotor verwachten dat het mogelijk is om in overeenstemming met het beoogde tijdpad tot een promotie te komen. Mocht uit overleg blijken dat dit echt niet meer mogelijk wordt geacht, dan zal Dudoc-Alfa de beurs stopzetten. Ook bij niet-verlenging zullen de resultaten worden vastgelegd in wetenschappelijke en vakpublicaties.


Procedure van indiening en beoordeling

Het tijdpad Indiening en beoordeling Dudoc-Alfa geeft twee momenten van indiening aan: (a) voor een intentieverklaring met een beknopt voorstel, (b) de definitieve aanvraag met het uitgewerkte voorstel.

(a)        Intentieverklaring

Indienen van een intentieverklaring is verplicht, de deadline is 11 januari 2021, 09.00 uur. Zonder deze verklaring kan een eventuele aanvraag (twee en een halve maand later) niet in behandeling worden genomen.

De intentieverklaring betreft een beknopt onderzoeksvoorstel en een korte schets van de beoogde aanpak. Vóór het indienen van de intentieverklaring moet u reeds contact hebben gehad met de beoogd promotor, en uw beknopte voorstel met hem/haar afgestemd hebben. Naar aanleiding van de intentieverklaring krijgt u als indiener adviezen van de selectiecommissie over een eventuele aanvraag.

(b)       Aanvraag

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 29 maart 2021, 09.00 uur.

Het formulier voor het indienen van een aanvraag is hier beschikbaar

Selectiecommissie

Beoordeling van de ingediende voorstellen is in handen van een selectiecommissie, die daarbij ondersteund wordt door externe referenten.

De commissie zal een beperkt aantal kandidaten uitnodigen voor een kort interview. Deze gesprekken vinden plaats tussen 10 en 12 mei. Vervolgens stelt de commissie een prioriteringsadvies voor honorering op, dat wordt aangeboden aan de decanen van de deelnemende faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen en de voorzitter van het Programmabureau Geesteswetenschappen. Zij nemen in gezamenlijkheid het besluit over honorering. Voor alle direct betrokkenen bij de beoordelingsprocedure zijn een gedragscode belangenverstrengeling en geheimhoudingsplicht van toepassing.

Tijdpad

Het tijdpad van indiening en beoordeling ziet er als volgt uit:

28 oktober 2020 Informatie via website Vakdidactiek Geesteswetenschappen
11-29 januari 2021Screening intentieverklaringen; eventueel contact met indiener intentieverklaring
11 januari 2021Deadline indienen intentieverklaringen
29 maart 2021Deadline indienen definitieve aanvragen
april 2021Selectie door commissie, advies referenten; evt. uitnodiging voor interview
10-12 mei 2021Interviews
eind mei 2021Besluit en officiële berichtgeving aan kandidaten
juni 2021Verdere afstemming met betrokken werkgevers waar laureaten werken, en met betrokken faculteiten waar laureaten hun project zullen uitvoeren