2014

In het voorjaar van 2014 heeft een selectieprocedure plaatsgevonden voor 14 promotieplaatsen van het Dudoc-Alfa programma. Deze selectie lag in handen van de Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen, die hiervoor uitgebreid werd met enkele deskundige collega’s. Daarnaast werd gebruik gemaakt van rapportage door externe referenten. Deze ronde stond ook open voor docenten die werkzaam zijn binnen het VO en voor lerarenopleiders.

De 14 promovendi zijn op 1 september 2014 gestart met hun onderzoek. Een van de projecten is begin 2016 afgebroken. Per september 2016 is een ander promotieproject in het programma opgenomen dat eveneens gericht is op afronding per eind augustus 2018.

De promovendi van het Dudoc-Alfa programma 2014 zijn d.m.v. een vervangingssubsidie gedurende vier jaar voor 0,6 fte vrijgesteld van het geven van onderwijs. De onderwijsinstellingen waar zij werkzaam zijn ontvangen deze subsidie en daarnaast een stimuleringspremie. Deze premie wordt aangewend om de effecten te beperken van de verminderde beschikbaarheid van de docent of lerarenopleider voor niet-lesgebonden taken. Daarnaast is de premie bedoeld om de uitvoerder in staat te stellen de onderzoeksresultaten van het project ten goede te laten komen aan de vakdidactische discussie binnen de instelling maar ook in de bredere onderwijscontext.

Voor de begeleidingskosten van een van de zeven deelnemende universiteiten en een benchfree voor materiële kosten en scholing is per promotieplaats een apart budget beschikbaar gesteld.


Wie zijn de promovendi van Dudoc Alfa 2014?

De promovendi van Dudoc-Alfa 2014 vormen een diverse groep. De verdeling over de domeinen is als volgt. Geschiedenis heeft 3 promovendi. Klassieke Talen en Nederlands hebben elk 2 promovendi. De overige 7 promovendi doen onderzoek naar een thema binnen de Moderne Vreemde Talen: 4 voor Engels, 2 voor Frans en 1 voor Duits.

Dr. J. (Jasmijn) Bloemert

Vakdidactisch onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen

Dr. S. (Sebastiaan) Dönszelmann

Vakdidactisch onderzoeker, Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. K.T.A. (Klaske) Elving

Vakdidactisch onderzoeker, Universiteit Utrecht

Dr. J.H.G. (Johan) Graus

Vakdidactisch onderzoeker, Radboud Universiteit

Drs. J.W.P. (Johan) van Hattum

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Vrije Universiteit Amsterdam
Engels

Drs. M. (Martijn) Koek

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Nederlands

Drs. M.C.M. (Marc) Kropman

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis

Drs. E.M. (Elisabeth) Lehrner-te Lindert

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Utrecht
Duits

Dr. T.L. (Tessa) de Leur

Vakdidactisch onderzoeker, Universiteit van Amsterdam

Dr. S. (Suzanne) Luger

Vakdidactisch onderzoeker, Universiteit van Amsterdam

Dr. C.D.P. (Kokkie) van Oeveren

Vakdidactisch onderzoeker, Vrije Universiteit Amsterdam

D.C. (David) van Oeveren

Medewerker vakdidactiek GW, Universiteit Utrecht

Dr. L.E.B. (Leslie) Piggott Med

Vakdidactisch onderzoeker, Universiteit Utrecht

Drs. U.D. (Uddhava) Rozendal

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis

Drs. E. (Esther) de Vrind

Promovendus/a Dudoc-Alfa, Universiteit Leiden
Frans