Selectieprocedure Dudoc-Alfa 2024

Voor Dudoc-Alfa heeft het Ministerie van OC&W een budget beschikbaar gesteld waarmee acht promotieprojecten gestart kunnen worden op 1 september 2024. Deze ronde staat open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfa-vakken. Concreet gaat het hier om de didactiek van de schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.


Het Dudoc-Alfa programma

Lees hier uitgebreide informatie over het Dudoc-Alfa programma.


Subsidie

Vervangingssubsidie

Docenten kunnen een aanvraag indienen voor een vervangingssubsidie van maximaal 0,6 fte voor vier jaar, die hen in staat stelt om gedurende die periode promotieonderzoek te verrichten. De werkgever van de laureaat ontvangt de middelen om de docent gedurende vier jaar te vervangen en ten behoeve van het promotieonderzoek vrij te stellen. De daadwerkelijke vervangingssubsidie wordt vastgesteld op basis van een standaardbedrag, gebaseerd op 0,6 van het gemiddelde salaris bij een fulltime aanstelling. Voor de vrijstelling van 0,6 fte voor docenten in het voortgezet onderwijs geldt op het moment van publicatie van de informatie over de selectieprocedure (juni 2023) een standaardbedrag van € 49.500 per jaar.

Deze vervangingssubsidie wordt halfjaarlijks uitgekeerd aan de instelling waar de onderzoeker werkzaam is. Bij de aanvraag moet daarom een werkgeversverklaring ingediend worden. Daarin verklaart de werkgever bereid te zijn om gedurende 4 jaar een studieverlof aan betreffende werknemer te verlenen, en dat hij/zij een dienstverband heeft voor onbepaalde tijd. Daarbij wordt tevens de toezegging gedaan dat de werknemer (a) het onderzoeksverlof gedurende de gehele subsidieperiode voor het promotieproject kan inzetten, en (b) na afloop van de subsidieperiode de onderwijstaken binnen de aanstelling zoals zij golden ten tijde van de aanvraag van de promotiebeurs, op vergelijkbare manier en met dezelfde omvang weer kan invullen.

Voor budgetverschuivingen geldt dat u een verschuiving binnen personele kosten altijd moet voorleggen aan Dudoc-Alfa.

Om de opgedane ervaring ook direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk, dient de aanvrager het niet-vrijgestelde deel van het contract voor minimaal 0,2 fte te besteden aan lesgebonden taken binnen het vo.1 Dit betekent dus dat de aanvrager bij een onderzoeksvrijstelling van 0,6 fte bij aanvang van het promotietraject een minimale aanstellingsomvang van 0,8 fte moet hebben.

1) Onder ‘lesgebonden taken’ wordt verstaan: het daadwerkelijk voor de klas staan en de daarbij behorende taken, namelijk het voorbereiden van de les, overleg gerelateerd aan het lesgeven, corrigeerwerk, het begeleiden van stages en/of opdrachten. Voor docenten met een onderzoekstaak (onderzoekstijd gefinancierd door de eigen instelling dan wel een andere instantie) geldt dat de onderzoekstijd in z’n geheel niet beschouwd wordt als lesgebonden. Dudoc-Alfa kan naar aanleiding van de gegevens uit de aanvraag nadere informatie over het dienstverband opvragen.

Materieel budget

Naast de vervangingssubsidie omvat de beurs een materieel budget. Op het moment van publicatie van de informatie over de selectieprocedure (juni 2023) geldt een standaardbedrag van maximaal €3.350 per jaar. Deze subsidie wordt uitgekeerd aan de universiteit/onderzoeksschool waar de promovendus/a het onderzoek uitvoert. Deze instelling dient aan het begin van het project een begroting in bij de stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Na goedkeuring van de begroting draagt Vakdidactiek GW het materieel budget af aan de instelling, in een aantal voor aanvang van het project vastgestelde tranches. Aan het eind van het project dient de instelling een financiële verantwoording in bij de stuurgroep.
Voor budgetverschuivingen geldt dat u een verschuiving binnen het materieel budget alleen voor hoeft te leggen als (1) de verschuiving gevolgen heeft voor de inhoud, planning en/of beoogde opbrengsten van het onderzoek; (2) de verschuiving groter is dan 20% van het totale materiële budget.

Dit bedrag kan ingezet worden voor congresbezoek, scholing, het aanschaffen van benodigde literatuur of experimenteel materiaal, of andere direct aan het onderzoek gerelateerde kosten, inclusief disseminatie van onderzoeksresultaten. De laureaat consulteert het begeleidingsteam omtrent de keuzes voor de inzet van het materieel budget. De promotor stemt hierover verder af met de instelling.

Daarnaast zijn er scholings- en intervisieactiviteiten van het Dudoc-Alfa programma zelf, die centraal worden gefinancierd. Alle Dudoc-Alfa promovendi nemen hieraan deel.


Evaluatie

De beurzen gaan per 1 september 2024 in. De stuurgroep Vakdidactiek GW zal tien maanden na de start van het project door middel van een voortgangsrapportage monitoren of de voortgang van het promotieproject nog zodanig is dat zowel de laureaat als het begeleidingsteam verwachten dat het mogelijk is om binnen de overgebleven periode het onderzoek af te ronden.

Ook tijdens de overige drie subsidiejaren wordt de voortgang van de projecten jaarlijks geëvalueerd met als doel om vast te stellen dat subsidieverstrekking voor de promotieprojecten Dudoc-Alfa voor het komende jaar nog steeds gerechtvaardigd is.


Selectiecommissie

Beoordeling van de ingediende voorstellen is in handen van een selectiecommissie, die daarbij ondersteund wordt door externe referenten.

De commissie zal een beperkt aantal kandidaten uitnodigen voor een kort interview. Deze gesprekken vinden plaats op 8 en 9 april 2024. Vervolgens stelt de commissie een prioriteringsadvies voor honorering op, dat wordt aangeboden aan de decanen van de deelnemende faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen en de voorzitter van het Programmabureau Geesteswetenschappen. Zij nemen in gezamenlijkheid het besluit over honorering. Voor alle direct betrokkenen bij de beoordelingsprocedure zijn een gedragscode belangenverstrengeling en geheimhoudingsplicht van toepassing.


Voorwaarden selectieprocedure

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als vooraf ook een intentieverklaring is ingediend.

Ten aanzien van de intentieverklaring gelden de volgende voorwaarden op het moment van het indienen van de verklaring.

 • U heeft een mondelinge toezegging van uw werkgever dat uw aanvraag zal worden gesteund.
 • U heeft contact gelegd met de beoogd promotor en heeft uw beknopte voorstel met de promotor afgestemd. De beoogd promotor is verbonden aan een van de instellingen die participeren in het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen: Open Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit.

Ten aanzien van de aanvrager gelden de volgende voorwaarden op het moment van het indienen van de aanvraag.

 • U bent nog niet gepromoveerd.
 • U beschikt over een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor een van de alfa-vakken.
 • U bent minstens een jaar in dienst bij een door de Nederlandse overheid bekostigde onderwijsinstelling in het vo.
 • U heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • U bent voor minimaal de helft van het vaste dienstverband belast met lesgebonden taken.2
 • U bent pedagogisch-didactisch verantwoordelijk voor het onderwijs.
 • U voldoet aan de eisen om toegelaten te worden tot de promotie, zoals die gesteld worden door de instelling van uw beoogd promotor.

  [2] Onder ‘lesgebonden taken’ wordt verstaan: het daadwerkelijk voor de klas staan en de daarbij behorende taken, namelijk het voorbereiden van de les, overleg gerelateerd aan het lesgeven, corrigeerwerk, het begeleiden van stages en/of opdrachten. Voor docenten met een onderzoekstaak (onderzoekstijd gefinancierd door de eigen instelling dan wel een andere instantie) geldt dat de onderzoekstijd in z’n geheel niet beschouwd wordt als lesgebonden. Dudoc-Alfa kan naar aanleiding van de gegevens uit de aanvraag nadere informatie over het dienstverband opvragen.

Ten aanzien van de aanvraag gelden verder de volgende voorwaarden op het moment van het indienen van de aanvraag.

 • U beschikt over een verklaring van uw werkgever waarin de aanvraag wordt gesteund.
 • U beschikt over een verklaring van uw werkgever waarin de toezegging wordt gedaan dat de werknemer (a) het onderzoeksverlof gedurende de gehele subsidieperiode voor het promotieproject kan inzetten, en (b) na afloop van de subsidieperiode de onderwijstaken binnen de aanstelling zoals zij golden ten tijde van de aanvraag van de promotiebeurs op vergelijkbare manier en met dezelfde omvang weer kan invullen.
 • U beschikt over een in beginsel akkoord verklaring van een beoogd promotor aan één van de volgende instellingen: Open Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit. De tweede promotor/begeleider kan eventueel verbonden zijn aan een andere instelling van Hoger Onderwijs dan de 8 hierboven genoemde universiteiten.
 • Een universitair hoofddocent mag alleen als promotor optreden als deze in het bezit is van het ius promovendi op het moment van indienen van de aanvraag,
 • U heeft voor het indienen van de aanvraag contact gehad met een van de vakdidactische meesterschapsteams over mogelijke ondersteuning, samenwerking en inhoudelijke aansluiting.3

[3] Vraag eventueel bij VakdidactiekGW@uu.nl na welk meesterschapsteam past bij uw onderzoeksaanvraag.

Ten aanzien van het onderzoeksvoorstel gelden de volgende voorwaarden op het moment van het indienen van de aanvraag.

 • Als u in aanmerking wilt komen voor een van de beschikbare beurzen, kunt u een aanvraag indienen op een van de onderzoeksthema’s.
 • Het Dudoc-Alfa programma beoogt de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk.
 • Bij de selectie van onderzoeksvoorstellen geldt als uitdrukkelijk aandachtspunt de bruikbaarheid van het onderzoek voor (de vernieuwing van) het onderwijs binnen het VO.
 • Het te verrichten onderzoek moet, naast een wetenschappelijk, ook een duidelijk toepassingsgericht karakter hebben.
 • Het onderzoeksvoorstel zal worden getoetst wat betreft waarborgen voor ethische toetsing, data-management en open access publicatie beleid.

Beoordeling en selectie


Kwaliteit van de aanvraag

Onderzoeksvraag

 • Is de centrale onderzoeksvraag helder en concreet beschreven?
 • Is de onderzoeksvraag gekoppeld aan een duidelijke probleemanalyse, die daarbij gerelateerd wordt aan de wetenschappelijke stand van zaken op het themagebied?

Haalbaarheid

 • Is de aangevraagde looptijd (4 jaar x 0,6 fte) passend en haalbaar gezien het plan van aanpak?
 • Is er bij het uitwerken van het plan van aanpak rekening gehouden met de gecombineerde werklast van onderzoek doen en lesgeven?
 • Is er bij het uitwerken van het plan van aanpak rekening gehouden met eventuele trainingsbehoeften van de kandidaat?
 • Is de expertise vanuit het begeleidingsteam relevant voor het promotieonderzoek?

Opzet en methoden

 • Zijn de voorgestelde methoden en technieken, in het licht van de huidige kennis en ervaring van de kandidaat, doelmatig en geschikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden?
 • Is de gekozen onderzoeksopzet voldoende gemotiveerd en is de fasering adequaat?


Relevantie van de aanvraag

Wetenschappelijke relevantie:

 • Verdienen de keuze en uitwerking van de probleemstelling en/of de theoretische uitwerking en/of methodologie de kwalificatie origineel en vernieuwend?
 • In welke mate en op welke wijze is het onderzoek theoretisch en/of methodisch en/of in descriptief opzicht van belang?
 • In welke mate draagt het voorgestelde onderzoek bij aan de versterking van vakdidactische onderzoek op het gebied van de Geesteswetenschappen in Nederland?

Relevantie voor de schoolpraktijk:

 • Is het onderzoek relevant voor vragen en problemen waarmee onderwijsprofessionals in het vo geconfronteerd worden?
 • Voorziet het voorstel in beoogde opbrengsten die gedeeld kunnen worden in het betreffende onderwijsveld?


Motivatie en CV aanvrager

 • Heeft de aanvrager een gepaste motivatie om praktijkrelevant vakdidactisch onderzoek te doen?
 • Heeft de aanvrager relevante ervaring voor het uitvoeren van het voorgestelde onderzoek?


Voorwaarden na toekenning van de beurs

Na toekenning van de beurs, gelden ten aanzien van de promovendus/a Dudoc-Alfa de volgende afspraken tijdens de subsidieperiode van het promotietraject.

Om de opgedane ervaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk, dient u tijdens het promotieonderzoek het niet-vrijgestelde deel van het contract voor minimaal 0,2 fte te besteden aan lesgebonden taken binnen het vo.

Omdat de vervangingssubsidie wordt uitgekeerd aan de instelling waar de promovendus/a werkzaam is, dient u daar tijdens het promotieonderzoek in dienst te blijven. Een overstap naar een andere werkgever tijdens het promotietraject is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Uw nieuwe werkgever is een door de Nederlandse overheid bekostigde onderwijsinstelling in het vo;
 • U beschikt over een verklaring van de nieuwe werkgever waarin de toezegging wordt gedaan dat de werknemer het onderzoeksverlof gedurende de rest van de subsidieperiode voor het promotieproject kan inzetten.

Alle promovendi nemen deel aan het programma van cohort- en begeleidingsactiviteiten dat door Dudoc-Alfa wordt aangeboden in aanvulling op de begeleiding via de begeleidingsprogramma’s van de instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd.


Procedure van indiening en beoordeling

Het tijdpad Indiening en beoordeling Dudoc-Alfa geeft twee momenten van indiening aan: (a) voor een intentieverklaring met een beknopt voorstel, (b) de definitieve aanvraag met het uitgewerkte voorstel.

(a)        Intentieverklaring

Indienen van een intentieverklaring is verplicht, de deadline is 6 november 2023, 09.00 uur. Zonder deze verklaring kan een eventuele aanvraag (drie maanden later) niet in behandeling worden genomen.

De intentieverklaring betreft een beknopt onderzoeksvoorstel en een korte schets van de beoogde aanpak. Vóór het indienen van de intentieverklaring moet u reeds contact hebben gehad met de beoogd promotor, en uw beknopte voorstel met hem/haar afgestemd hebben. Naar aanleiding van de intentieverklaring krijgt u als indiener adviezen van de selectiecommissie over een eventuele aanvraag.

De termijn voor het indienen van een intentieverklaring is gesloten.

(b)       Aanvraag

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 12 februari 2024, 09.00 uur.

Het formulier voor het indienen van een aanvraag is hier beschikbaar.

Tijdpad

Het tijdpad van indiening en beoordeling ziet er als volgt uit:

Juni 2023Informatie via website Vakdidactiek Geesteswetenschappen
6 november 2023Deadline indienen intentieverklaringen
6-30 november 2023Screening intentieverklaringen; eventueel contact met indiener intentieverklaring
12 februari 2024Deadline indienen definitieve aanvragen
15 februari tot 15 maart 2024Selectie door commissie, advies referenten; evt. uitnodiging voor interview
8-9 april 2024Interviews
Eind april 2024Besluit en officiële berichtgeving aan kandidaten; mogelijkheid tot indienen bezwaar
Mei 2024Verdere afstemming met betrokken werkgevers waar laureaten werken, en met betrokken faculteiten waar laureaten hun project zullen uitvoeren