DUDOC-ALFA

Extra promotieplaatsen Dudoc-Alfa 2018-2022

Tussen december 2017 en mei 2018 zal een selectieprocedure plaatsvinden voor een klein aantal promotieprojecten Dudoc-Alfa, die zullen lopen van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2022.

De call zal openstaan voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

Voorwaarden

Bij de selectie van onderzoeksvoorstellen geldt als uitdrukkelijk aandachtspunt de bruikbaarheid van het onderzoek voor (de vernieuwing van) het onderwijs binnen het VO. Het te verrichten onderzoek moet, naast een wetenschappelijk, ook een duidelijk toepassingsgericht karakter hebben. Het programma beoogt de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Als u in aanmerking wilt komen voor een van de beschikbare beurzen, kunt u een aanvraag indienen op een van de onderzoeksthema’s.

Een van de voorwaarden is dat u een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft en op het moment van het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst bent bij een onderwijsinstelling die gefinancierd wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aanvragers die in aanmerking komen, zijn voor minimaal de helft van hun aanstellingsomvang belast met lesgebonden taken en zijn pedagogisch-didactisch verantwoordelijk voor het onderwijs. Bent u al gestart met een promotieonderzoek, dan kunt u ook reageren. Aanvragers kunnen zijn: eerstegraads bevoegde leraren uit het voortgezet onderwijs.

Aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd als zij een in beginsel akkoord verklaring hebben van een beoogd promotor aan één van de volgende instellingen: Open Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht of Vrije Universiteit. Promotiebegeleiding vanuit twee instellingen behoort zeker tot de mogelijkheden.

Subsidie

Met een gehonoreerde aanvraag kan een kandidaat gedurende vier jaar voor maximaal 0,6 fte vrijgesteld worden van het geven van onderwijs. Om de opgedane ervaring ook direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk, dient de aanvrager het niet-vrijgestelde deel van het contract voor minimaal de helft te besteden aan lesgebonden taken. Indien een aanvrager bijvoorbeeld een contract heeft van 1,0 fte, dan bedraagt de vrijstelling 0,6 fte. Van de resterende 0,4 fte dient minimaal de helft, dus 0,2 fte, aan lesgebonden taken besteed te worden.

De daadwerkelijke vervangingssubsidie wordt vastgesteld op basis van een standaardbedrag, gebaseerd op 0,6 van het gemiddelde salaris bij een fulltime aanstelling. Deze vervangingssubsidie wordt halfjaarlijks uitgekeerd aan de instelling waar de promovendus/a werkzaam is. De instelling gebruikt de gelden om een vervanger aan te stellen voor de onderwijstaken die hun medewerker vanwege het promotieproject gedurende 4 jaar niet kan uitvoeren.

Procedure van indiening en beoordeling

Het tijdpad Indiening en beoordeling Dudoc-Alfa geeft twee momenten van indiening aan: (a) voor een intentieverklaring met een beknopt voorstel (januari 2018), (b) de definitieve aanvraag met het uitgewerkte voorstel (april 2018). Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als vooraf ook een intentieverklaring is ingediend. Vóór het indienen van de intentieverklaring moet u reeds contact hebben gehad met de beoogd promotor, en uw beknopte voorstel met hem/haar afgestemd hebben.

Meer informatie eind november / begin december

Meer informatie over de selectieprocedure, deadlines, en het tijdpad vindt u hier. In de week van 4 december zal tevens het formulier voor het indienen van de intentieverklaring beschikbaar zijn.

Wat kunt u nu al doen ter voorbereiding?

Lees hier uitgebreide informatie over het Dudoc-Alfa programma. Voor informatie over de 25 promotieprojecten die in 2014 en 2017 zijn gestart kunt u de profielen van de promovendi raadplegen.

Als u na het lezen van deze informatie van mening bent dat uw promotieplannen goed passen binnen het Dudoc-Alfa programma, is een goede eerste stap om contact op te nemen met een van de leden van een verwant meesterschapsteam:

Cultuureducatie: Filosofie, Godsdienst en levensbeschouwing, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Muziek
Geschiedenis: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing
Klassieke Talen: Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur
Moderne Vreemde Talen: Moderne Vreemde Talen
Nederlands: Nederlands

Zij kunnen u niet alleen op weg helpen, maar ook eventueel in contact brengen met een mogelijke promotor bij een van de 8 universiteiten. Uiteraard kunt u deze stap overslaan als u al in contact bent met de beoogd promotor en al langer met hem/haar werkt aan een voorstel.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Antispam *