DUDOC-ALFA

Nieuwe selectieronde Dudoc-Alfa nu geopend!

Tussen november 2020 en mei 2021 vindt een selectieprocedure plaats voor zeven promotieprojecten Dudoc-Alfa, die zullen lopen van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2025.

De call staat open voor docenten VO die werkzaam zijn als eerstegraads bevoegd docent voor een van de alfavakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.
Bent u al gestart met een promotieonderzoek, dan kunt u ook reageren.

Bij de selectie van onderzoeksvoorstellen geldt als uitdrukkelijk aandachtspunt de bruikbaarheid van het onderzoek voor (de vernieuwing van) het onderwijs binnen het VO. Het te verrichten onderzoek moet, naast een wetenschappelijk, ook een duidelijk toepassingsgericht karakter hebben. Het programma beoogt de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Als u in aanmerking wilt komen voor een van de beschikbare beurzen, kunt u een aanvraag indienen op een van de onderzoeksthema’s.

Een van de voorwaarden is dat u een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft en op het moment van het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst bent bij een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs die gefinancierd wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aanvragers die in aanmerking komen, zijn voor minimaal de helft van hun aanstellingsomvang belast met lesgebonden taken en zijn pedagogisch-didactisch verantwoordelijk voor het onderwijs.

Aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd als zij een in beginsel akkoord verklaring hebben van een beoogd promotor aan één van de volgende instellingen: Open Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht of Vrije Universiteit. Promotiebegeleiding vanuit twee instellingen behoort zeker tot de mogelijkheden.

Procedure van indiening en beoordeling

Het tijdpad Indiening en beoordeling Dudoc-Alfa geeft twee momenten van indiening aan: (a) voor een intentieverklaring met een beknopt voorstel (januari 2021), (b) de definitieve aanvraag met het uitgewerkte voorstel (maart 2021). Meer informatie over de selectieprocedure, deadlines, en het tijdpad vindt u hier.

Voorlichtingsbijeenkomst lerarenbeurzen NRO

Op 25 november vindt een online voorlichtingsbijeenkomst over lerarenbeurzen plaats, waar Dudoc-Alfa ook aan deelneemt.

Wat kunt u daarnaast doen ter voorbereiding?

Lees hier uitgebreide informatie over het Dudoc-Alfa programma. Voor informatie over de 29 promotieprojecten die in 2014 en 2017/2018 zijn gestart kunt u de profielen van de promovendi en promoti raadplegen.

Als u na het lezen van deze informatie van mening bent dat uw promotieplannen goed passen binnen het Dudoc-Alfa programma, is een goede eerste stap om contact op te nemen met een van de leden van een verwant meesterschapsteam:

Cultuureducatie: Filosofie, Godsdienst en levensbeschouwing, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Muziek
Geschiedenis: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing
Klassieke Talen: Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur
Moderne Vreemde Talen: Moderne Vreemde Talen
Nederlands: Nederlands

Zij kunnen u niet alleen op weg helpen, maar ook eventueel in contact brengen met een mogelijke promotor bij een van de 8 universiteiten. Uiteraard kunt u deze stap overslaan als u al in contact bent met de beoogd promotor en al langer met hem/haar werkt aan een voorstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Antispam *