Onderzoeksthema Digital Humanities op school

Digital Humanities op school

ICT kan op verschillende manieren het leren in de alfavakken ondersteunen, bijvoorbeeld als leermiddel, door toegang te geven tot authentieke materialen en contexten, door de motivatie van leerlingen te verhogen, als middel om activerend onderwijs in te richten, of als hulpmiddel bij het maken van werkstukken en mondelinge presentaties. Daarnaast heeft de opkomst van ICT allerlei effecten op het gedrag van de leerlingen. Bovendien geldt dat voor een goede integratie van ICT in de alfavakken meer zicht nodig is op de effecten van ICT-rijke leeractiviteiten en de didactische ICT-bekwaamheden van de docenten.

Een speciaal punt van aandacht, vooral in de sfeer van het geschiedenis- en cultuuronderwijs, betreft de omgang met digitale bronnen en digitale weergavemogelijkheden van historische en tekstuele data (bijvoorbeeld digital mapping). Leerlingen dienen vertrouwd te raken met het kritisch omgaan met bronnen die via het internet beschikbaar worden gesteld. Zeker gegeven de enorme hoeveelheid bronnen die digitaal beschikbaar zijn, is dit een belangrijk onderwerp.

Hieronder een greep van mogelijke topics van onderzoek die in het kader van dit thema onderzocht kunnen worden. Daarnaast is het van belang dat u ook kennisneemt van de lijnen van onderzoek die de komende jaren uitgezet worden door de vakdidactische meesterschapsteams:

 

Mogelijke topics van onderzoek bij thema Digital Humanities op school

Voorbeelden van vragen die in het kader van dit thema onderzocht kunnen worden zijn: Wat is de invloed van de nieuwe realiteit van tekstproductie (email, sms, blogs) op het formele schrijven van jongeren en hoe kan in het taal- en cultuuronderwijs bij deze realiteit worden aangesloten? Maar dit thema reikt verder dan schrijven en tekstproductie, het raakt ook de veel prominenter geworden positie van het beeld en verschuiving van talige vaardigheden naar de veelomvattender communicatieve vaardigheden.

Welke nieuwe kansen biedt telecollaboratie met scholen of andere instellingen in het buitenland efficiënte en effectieve verbeteringen van het vreemdetalenonderwijs, waarbij te denken valt aan taalvaardigheid, interculturele competentie, en authentieke contexten.

Onderzoek binnen dit thema kan ook gericht zijn op de wijze waarop ICT kan worden ingezet bij het realiseren van een activerende didactiek in de alfavakken.