Onderzoeksthema Onderzoek naar praktijk en niveau van het huidige onderwijs

Onderzoek naar de praktijk en het niveau van het huidige onderwijs in de alfavakken

In het domein van de alfavakken gaat het met name om de ontwikkeling van taalvaardigheid (bijvoorbeeld: communicatieve vaardigheden en schrijfvaardigheid in het Nederlands en de moderne talen) en culturele competenties, zoals het vermogen om historisch te denken of om nieuwe verbanden te leggen tussen als zodanig bekende verschijnselen. Om de leerlingen op een hoger niveau te brengen is zicht nodig op de karakteristieke moeilijkheden van het verwerven van deze vaardigheden en op een didactische aanpak waarmee deze moeilijkheden overwonnen kunnen worden.

Hieronder een greep van mogelijke topics van onderzoek die in het kader van dit thema onderzocht kunnen worden. Daarnaast is het van belang dat u ook kennisneemt van de lijnen van onderzoek die de komende jaren uitgezet worden door de vakdidactische meesterschapsteams:

 

Mogelijke topics van onderzoek bij thema Onderzoek naar de praktijk en het niveau van het huidige onderwijs in de alfavakken

In eerste instantie gaat het hier dus om inventariserend onderzoek gericht op de succesvolheid van bepaalde lesmethoden, waarbij de aandacht kan uitgaan naar het bepalen van het vaardighedenniveau van de leerlingen. Uiteraard kan dit onderzoek zich vervolgens ook richten op de introductie van verbeteringen, met daaraan gekoppeld de bijbehorende effectmetingen. Een concrete toespitsing zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Wat zijn de sleutelfactoren voor effectief grammatica- en taalbeheersingsonderwijs?

Binnen het kader van dit thema kunnen echter ook vragen aan bod komen als: Wat zijn de effecten van tweetalig onderwijs op de taalvaardigheid van leerlingen en onder welke condities kan tweetalig onderwijs bijdragen aan de belangrijke doelen die in de alfavakken worden nagestreefd? Hoe kunnen vakspecifieke vaardigheden, zoals taalbeheersing (van zowel het Nederlands als de moderne talen), het schrijven van een filosofisch en/of levensbeschouwelijk betoog, historisch denken en redeneren bevorderd worden?

Hoe kan doeltaalgebruik in het vreemdetalenonderwijs optimaal worden ingezet? Effecten en effectiviteit van CLIL, uitwisselingen of gebruik van digitale omgevingen en telecollaboratie.

Op welke wijze kan grammatica binnen een communicatieve aanpak effectief bijdragen aan het leren van een vreemde taal?

Hoe kunnen toetsing en assessment een positieve invloed op het MVT-curriculum hebben?

Welke werkvormen en toetsmogelijkheden kunnen binnen de kaders van de vakken GTC en LTC gebruikt worden om interculturele competentie, de belangrijkste doelstelling van deze vakken, te stimuleren?