Onderzoeksthema Motiverend onderwijs in de alfavakken

Motiverend onderwijs in de alfavakken: betekenisvol en taal- en cultuurbewust

Motivatie is van grote invloed op de leerprestaties van leerlingen. In hoeverre is het onderwijs in de alfavakken motiverend voor leerlingen en wordt de interesse in deze vakken gestimuleerd? Interventies om het onderwijs in de alfavakken voor leerlingen aantrekkelijker te maken kunnen zich richten op meer authentieke leertaken of leercontexten (binnen en buiten de school), een betere aansluiting bij de interesses en niveaus van de leerlingen, toepassing van activerende werkvormen of vormen van game-based learning.

Hieronder een greep van mogelijke topics van onderzoek die in het kader van dit thema onderzocht kunnen worden. Daarnaast is het van belang dat u ook kennisneemt van de lijnen van onderzoek die de komende jaren uitgezet worden door de vakdidactische meesterschapsteams:

 

Mogelijke topics van onderzoek bij thema Motiverend onderwijs in de alfavakken: betekenisvol en taal- en cultuurbewust

Welke interventies bevorderen de motivatie voor en interesse in de alfavakken?

Hoe kunnen bezoeken aan musea en andere culturele instellingen de bevordering van vakspecifieke en -overstijgende vaardigheden binnen de alfavakken stimuleren?

Welke bijdrage kan digitaal erfgoed, in de klas en op locatie, leveren aan het onderwijs in de alfavakken?

Hoe kunnen bijvoorbeeld de klassieke talen, de historische letterkunde of letterkunde van de vreemde talen worden gedoceerd op een manier die motiverend is voor de leerlingen en recht doet aan de brede doelstelling van het onderwijs in het alfa-domein?

Hoe draagt een TTO/CLIL benadering bij aan de motivatie om taal te leren?

Hoe stimuleren we leerlingen om na te denken over Griekse en Latijnse teksten? Welke concepten of analysemethoden uit bijvoorbeeld de taalkundige, narratologische of cultuurhistorische vakwetenschap zijn geschikt om in het onderwijs te gebruiken?